Algemene voorwaarden

Onderstaande algemene voorwaarden gelden voor Gffect Holding B.V.,  Onica B.V. en Osees B.V. alle labels vallend onder deze entiteiten waaronder maar niet uitsluitend voor Osees en Ostock.

Hetgeen in deze Algemene Voorwaarden is bepaald, dient ervoor te zorgen dat de voorwaarden waaronder Gffect Holding B.V. en/of Onica B.V., Osees B.V. haar diensten aanbiedt helder zijn en er tussen partijen geen misverstanden zullen ontstaan.

Laatste update: 20 februari 2024

 1. Definities

Gffect Holding B.V.    de onderneming ingeschreven in het Nederlands handelsregister onder nummer 61777149.

Onica B.V.                  de onderneming ingeschreven in het Nederlands handelsregister onder nummer 61777676.

Osees B.V.                 de onderneming ingeschreven in het Nederlands handelsregister onder nummer 82394369

Opdrachtgever           ieder klant van Gffect Holding B.V. en/of Onica B.V., Osees B.V., met inbegrip van (potentiële): opdrachtgevers, Opdrachtgever, kopers, afnemers van diensten, deelnemers van door Gffect Holding B.V. en/of Onica B.V., Osees B.V. georganiseerde activiteiten en Opdrachtgevers van online omgevingen van Gffect Holding B.V. en/of Onica B.V. en/of Osees B.V. ,Osees B.V.

Partijen                       Gffect Holding B.V., Onica B.V., Osees B.V., Opdrachtgever c.q. ieder voor zich.

Overeenkomst            Iedere Overeenkomst tussen Partijen ter zake het door Gffect Holding B.V. en/of Onica B.V., Osees B.V., verlenen van Diensten aan Wederpartij;

Opdracht                    de dienstverlening door Gffect Holding B.V. en/of Onica B.V. en/of Osees B.V. ter uitvoering van een opdracht van de opdrachtgever aan Gffect Holding B.V. en/of Onica B.V..

Prestaties:                  alle door Gffect Holding B.V. en/of Onica B.V. en/of Osees B.V.  te leveren prestaties en goederen op grond van de Overeenkomst.

 

 1. Toepasselijkheid

2.1 De Algemene Voorwaarden van Gffect Holding B.V. en/of Onica B.V. en/of Osees B.V. zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Gffect Holding B.V. en/of Onica B.V. en/of Osees B.V. en haar opdrachtgever, waaronder begrepen alle werkzaamheden die Gffect Holding B.V. en/of Onica B.V. en/of Osees B.V. verleent.

2.2 Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn uitsluitend geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Gffect Holding B.V. en/of Onica B.V. en/of Osees B.V. wijst de toepasselijkheid van de door haar opdrachtgever gehanteerde Algemene (inkoop-) Voorwaarden uitdrukkelijk van de hand.

2.3 Eventuele voorwaarden van Opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij partijen dit nadrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Voor zover algemene voorwaarden van de opdrachtgever van toepassing zijn en tegenstrijdig zijn met de Algemene Voorwaarden van Gffect Holding B.V. en/of Onica B.V. en/of Osees B.V. , prevaleren de Algemene Voorwaarden van Gffect Holding B.V. en/of Onica B.V. en/of Osees B.V.

2.4 Gffect Holding B.V. en/of Onica B.V. en/of Osees B.V. is bevoegd deze Algemene Voorwaarden periodiek aan te passen. Alsdan zal Gffect Holding B.V. en/of Onica B.V. en/of Osees B.V.  de opdrachtgever op de hoogte brengen. Tussen partijen geldt steeds de meest recente versie van de Algemene Voorwaarden die tevens online raadpleegbaar is en als pdf te downloaden is voor later gebruik op osees.nl

 

 1. Overeenkomst, offertes en bevestiging Gffect Holding B.V. en/of Onica B.V. en/of Osees B.V.

3.1 Gffect Holding B.V. en/of Onica B.V. en/of Osees B.V. zal haar werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.

3.2 Alle door Gffect Holding B.V. en/of Onica B.V. en/of Osees B.V. opgegeven offertes c.q. tarieven zijn geheel vrijblijvend en maximaal een maand geldig, tenzij nadrukkelijk anders vermeld. Gffect Holding B.V. en/of Onica B.V. en/of Osees B.V. is slechts aan haar opgave van prijzen c.q. tarieven gebonden, indien de betreffende opdracht binnen zeven (7) dagen door haar opdrachtgever is aanvaard.

3.3 Alle door Gffect Holding B.V. en/of Onica B.V. en/of Osees B.V. opgegeven prijzen c.q tarieven zijn exclusief 21% BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de opdracht te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, verblijfskosten, reiskosten, parkeerkosten, etc. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Aan reiskosten wordt € 0,45 in rekening gebracht per kilometer of de volledige kosten van openbaar vervoersreizen.

3.4 In het geval dat zich bij de uitvoering van de opdracht afwijkingen ten opzichte van de oorspronkelijke opdracht voordoen, kan Gffect Holding B.V. en/of Onica B.V. en/of Osees B.V. haar meerwerk overeenkomstig de afgesproken prijzen en tarieven bij haar opdrachtgever in rekening brengen.

3.5 Een eventuele afwijking op de indicatieve begroting van 10% (overschrijding) wordt sowieso als normale en acceptabele marge. Bij overschrijdingen groter dan deze marge wordt vooraf melding gemaakt aan en overleg gepleegd met de opdrachtgever.

3.6 Tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, zijn alle door Gffect Holding B.V. en/of Onica B.V. en/of Osees B.V. genoemde bedragen in offertes of opdrachtovereenkomsten indicatief.

3.7 Tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen wordt voor aanvang van werkzaamheden onderstaand betalingsschema aangehouden. Gffect Holding B.V. en/of Onica B.V. en/of Osees B.V. zal haar werkzaamheden pas aanvangen nadat de vergoeding conform schema ontvangen is.

Dienst Betalingsschema
Fotografie 100% bij opdrachtbevestiging
Huisstijl & Identity 100% bij opdrachtbevestiging
(Strategie) sessies en coaching 100% bij opdrachtbevestiging
Hosting & Beheer 100% bij opdrachtbevestiging
Uurbasis | dagdeel of dagwerkzaamheden | abonnementen 1e en 15e van de maand

 

 1. Uitvoering overeenkomst

4.1 De overeenkomst tussen Gffect Holding B.V. en/of Onica B.V. en/of Osees B.V. en haar opdrachtgever komt tot stand op het moment dat de offerte of opdrachtovereenkomst waarin betreffende werkzaamheden staan beschreven door opdrachtgever (digitaal) wordt ondertekend. De overeenkomst komt stilzwijgend tot stand doordat Gffect Holding B.V. en/of Onica B.V. en/of Osees B.V. uitvoering heeft gegeven aan de Overeenkomst in welke vorm of wijze dan ook, waaronder live of digitale afspraken op locatie van en met opdrachtgever, waarbij de in offerte of opdrachtovereenkomst genoemde inhoud wordt besproken, danwel opgestart.

4.2 Gffect Holding B.V. en/of Onica B.V. en/of Osees B.V. zal zich inspannen de opdracht zorgvuldig en onafhankelijk uit te voeren, de belangen van de opdrachtgever naar beste weten te behartigen en te streven naar een voor de opdrachtgever bruikbaar resultaat. Voor zover noodzakelijk zal Gffect Holding B.V. en/of Onica B.V. en/of Osees B.V. de opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden.

4.3 Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige en juiste levering door Gffect Holding B.V. en/of Onica B.V. en/of Osees B.V. mogelijk te maken, zulks in het bijzonder door het tijdig (laten) aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens of materialen. Indien de voor de uitvoering van de opdracht benodigde gegevens niet tijdig aan Gffect Holding B.V. en/of Onica B.V. en/of Osees B.V. zijn verstrekt, heeft Gffect Holding B.V. en/of Onica B.V. en/of Osees B.V. het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten en de daaruit voortvloeiende kosten volgens de geldende prijzen en tarieven aan opdrachtgever in rekening te brengen.

4.4 In het geval dat haar opdrachtgever de inhoud van de opdracht wenst te wijzigen, dient opdrachtgever de door hem gewenste wijzigingen direct en bij voorkeur schriftelijk aan Gffect Holding B.V. en/of Onica B.V. en/of Osees B.V. mede te delen. Alle meerkosten als gevolg van dergelijke wijzigingen komen ten laste van de opdrachtgever.

4.5 Overeengekomen Prestaties zijn nimmer een garantie voor enig succes, winst of resultaat van de opdrachtgever anderszins.

4.6 Overeengekomen termijnen zijn indicaties en nimmer fatale termijnen.

4.7 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen behoren het uitvoeren van tests, het aanvragen van vergunningen en het beoordelen of instructies en constructies voor de opdrachtgever voldoen aan wettelijke of kwaliteitsnormen, niet tot de opdracht van Gffect Holding B.V. en/of Onica B.V. en/of Osees B.V..

4.8 Alvorens tot productie, verveelvoudiging of openbaarmaking wordt overgegaan dienen partijen elkaar in de gelegenheid te stellen de laatste modellen of proeven van het ontwerp te controleren en goed te keuren. Indien Gffect Holding B.V. en/of Onica B.V. en/of Osees B.V., al dan niet in naam van de opdrachtgever, opdrachten of aanwijzingen aan productiebedrijven of andere derden zal geven, dan dient de opdrachtgever op verzoek van Gffect Holding B.V. en/of Onica B.V. en/of Osees B.V.  zijn hierboven genoemde goedkeuring schriftelijk of per e-mail te bevestigen.

4.9 Eventuele klachten over de werkzaamheden van Gffect Holding B.V. en/of Onica B.V. en/of Osees B.V.  dienen door haar opdrachtgever binnen acht (8) dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen veertien (14) dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden, schriftelijk aan Gffect Holding B.V. en/of Onica B.V. en/of Osees B.V. te worden gemeld. Dergelijke ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de door opdrachtgever gestelde tekortkoming te bevatten, zodat Gffect Holding B.V. en/of Onica B.V. en/of Osees B.V. in staat is adequaat te reageren.

4.10 Indien een klacht gegrond is, zal Gffect Holding B.V. en/of Onica B.V. en/of Osees B.V. in de gelegenheid worden gesteld om haar werkzaamheden nog eens te verrichten. In het geval dat het alsnog verrichten van de werkzaamheden naar objectieve maatstaven niet meer mogelijk is, zal Gffect Holding B.V. en/of Onica B.V. en/of Osees B.V. slechts aansprakelijk zijn binnen grenzen van artikel 12.

 

 1. Inschakelen van derden

5.1 Tenzij anders overeengekomen, worden opdrachten aan derden, in het kader van de totstandkoming van het concept, door of namens de opdrachtgever verstrekt. Op verzoek van de opdrachtgever treedt Gffect Holding B.V. en/of Onica B.V. en/of Osees B.V., voor rekening en risico van de opdrachtgever, als gemachtigde op.

5.2 Indien Gffect Holding B.V. en/of Onica B.V. en/of Osees B.V. op verzoek van de opdrachtgever een begroting voor kosten van derden opstelt, dan zal deze begroting slechts een indicatieve strekking hebben. Desgewenst kan Gffect Holding B.V. en/of Onica B.V. en/of Osees B.V. namens de opdrachtgever offertes aanvragen.

5.3 Gffect Holding B.V. en/of Onica B.V. en/of Osees B.V. is gerechtigd om eventuele prijswijzigingen die worden doorgevoerd door derden nadat de overeenkomst tussen Gffect Holding B.V. en/of Onica B.V. en/of Osees B.V. en haar opdrachtgever is gesloten met haar opdrachtgever te verrekenen.

5.4 Indien bij de uitvoering van de opdracht Gffect Holding B.V. en/of Onica B.V. en/of Osees B.V.  volgens uitdrukkelijke afspraak voor eigen rekening en risicogoederen of diensten van derden betrekt, waarna deze goederen of diensten worden doorgegeven aan de opdrachtgever, dan zullen de bepalingen uit de algemene voorwaarden van de toeleverancier met betrekking tot de kwaliteit, kwantiteit, hoedanigheid en levering van deze goederen of diensten ook gelden jegens de opdrachtgever.

5.5 Gffect Holding B.V. en/of Onica B.V. en/of Osees B.V.  is namens de opdrachtgever gemachtigd derden in te schakelen voor de totstandkoming van het concept en verzorgt alle communicatie tussen de verschillende partijen. Het is de opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen, niet toegestaan direct contact op te nemen met eventueel ingeschakelde derden.

5.6 Het is Opdrachtgever gedurende de uitvoering van de Overeenkomst, alsmede voor een periode van 12 maanden na afloop daarvan, niet toegestaan met derden, waarmee Opdrachtgever tijdens de overeenkomst met Gffect Holding B.V. en/of Onica B.V. en/of Osees B.V. heeft samengewerkt dan wel zakelijke voorstellen of adviezen heeft ontvangen dan wel zakelijke contacten heeft onderhouden:

 • Werkzaamheden uit te voeren, te doen uitvoeren of daarbij op welke wijze, direct of indirect betrokken te zijn die verband houden met, lijken op, of conflicteren met deze opdracht;
 • Zakelijke contacten te (doen) onderhouden, zakelijke voorstellen of adviezen uit te (laten) brengen die verband houden met of conflicteren met deze opdracht;
 • Direct of indirect enige overeenkomst tot het verrichten van werkzaamheden of het leveren van diensten aan te gaan of daar indirect bij betrokken te zijn die verband houden met of conflicteren met deze opdracht.

5.7 Bij overtreding van het in dit artikel bepaalde, verbeurt de Opdrachtgever een direct opeisbare boete van €5.000,- te vermeerderen met een boete van €500,- voor iedere dag of gedeeltelijke dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd de bevoegdheid van Gffect Holding B.V. en/of Onica B.V. en/of Osees B.V., om daarnaast geleden schade te verhalen. Het bepaalde in dit artikel duurt voort na het einde van de Overeenkomst.

 

 1. Rechten van intellectuele eigendom en eigendomsrechten

6.1 Tenzij anders overeengekomen, komen alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom -waaronder het octrooirecht, het modelrecht en het auteursrecht- toe aan Gffect Holding B.V. en/of Onica B.V. en/of Osees B.V. Voor zover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, is uitsluitend Gffect Holding B.V. en/of Onica B.V. en/of Osees B.V.  daartoe bevoegd.

6.2 Tenzij anders overeengekomen, behoort niet tot de opdracht het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van rechten, waaronder octrooirechten, merkrechten, tekening- of modelrechten, auteursrechten of portretrechten van derden. Ditzelfde geldt voor een eventueel onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor de opdrachtgever.

6.3 Tenzij het werk er zich niet voor leent, is Gffect Holding B.V. en/of Onica B.V. en/of Osees B.V. te allen tijde gerechtigd om zijn/haar naam op of bij het werk te (laten) vermelden of verwijderen en is het de opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming het werk zonder vermelding van de naam van Gffect Holding B.V. en/of Onica B.V. en/of Osees B.V. openbaar te maken of te verveelvoudigen.

6.4 Tenzij anders overeengekomen, blijven de in het kader van de opdracht door Gffect Holding B.V. en/of Onica B.V. en/of Osees B.V. tot stand gebrachte werktekeningen, illustraties, prototypes, maquettes, mallen, ontwerpen, ontwerpschetsen, films en andere materialen of bestanden, rapporten en documenten, eigendom van Gffect Holding B.V. en/of Onica B.V. en/of Osees B.V., ongeacht of deze aan de opdrachtgever of aan derden ter hand zijn gesteld.

6.5 Na het voltooien van de opdracht hebben noch de opdrachtgever noch Gffect Holding B.V. en/of Onica B.V. en/of Osees B.V. jegens elkaar een bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens.

6.6 Deze Algemene Voorwaarden zijn niet van toepassing op derden zónder schriftelijke toestemming van Gffect Holding B.V. en/of Onica B.V. en/of Osees B.V.. Alle schade die hieruit voorvloeit met betrekking tot het copyright zoals beschreven in artikel 6.1 komen volledig ten laste van de opdrachtgever.

 • Eventuele intellectuele eigendomsrechten die voortvloeien uit of ontstaan in het kader van de uitvoering van enige overeenkomst tussen partijen, blijven toebehoren aan de maker en/of rechthebbende daarvan. Gffect Holding B.V. en/of Onica B.V. en/of Osees B.V. blijft derhalve rechthebbende op het door haar gecreëerde werk en of overige aan haar toebehorende intellectuele eigendomsrechten.
 • Partijen beogen nadrukkelijk geen overdracht van bestaande en/of toekomstige intellectuele eigendomsrechten te bewerkstelligen bij het aangaan en/of uitvoeren van enige overeenkomst tussen partijen, tenzij bij akte uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen.
 • Indien Gffect Holding B.V. en/of Onica B.V. en/of Osees B.V. aan Opdrachtgever gebruiksrechten (i.e. een licentie) op haar intellectuele eigendomsrechten verleent, is dit gebruiksrecht in alle gevallen beperkt tot het door partijen schriftelijk en ondertekend overeengekomen gebruik bestaande uit in ieder geval de nauwkeurig omschreven:
 1. wijze van verveelvoudiging;
  ii. wijze van openbaarmaking;
  iii. territoriale reikwijdte;
  iv. duur van het gebruik;
  v. de eventuele bevoegdheid tot sub-licentie
  vi. eventuele overige specifieke voorwaarden voor het gebruik.

6.10     Partijen sluiten nadrukkelijk de mogelijkheid voor het verlenen van impliciete en/of niet schriftelijk overeengekomen gebruiksrechten van Gffect Holding B.V. en/of Onica B.V. en/of Osees B.V. aan Opdrachtgever uit.

 • Opdrachtgever zal zich conformeren aan de overeengekomen gebruiksvoorwaarden ten aanzien van de intellectuele eigendomsrechten van Gffect Holding B.V. en/of Onica B.V. en/of Osees B.V. en zich onthouden van enig gebruik en/of handelen en/of nalaten dat inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van Opdrachtnemer, waaronder mede begrepen de persoonlijkheidsrechten van Gffect Holding B.V. en/of Onica B.V. en/of Osees B.V..
 • Indien Opdrachtgever bevoegd is tot het verlenen van een sub-licentie, welke in een andere overeenkomst schriftelijk dient te zijn overeengekomen, zal Opdrachtgever dezelfde of strengere toepasselijke gebruiksvoorwaarden opleggen aan de desbetreffende derden aan wie deze een sub-licentie verleend. Opdrachtgever staat in voor de nakoming daarvan.
 • Voor enig onbevoegd gebruik van de intellectuele eigendomsrechten van Gffect Holding B.V. en/of Onica B.V. en/of Osees B.V. door Opdrachtgever of haar sub-licentienemers, verbeurt Gffect Holding B.V. en/of Onica B.V. en/of Osees B.V. een contractuele boete van driemaal de reguliere gebruiksvergoeding die verschuldigd zou zijn geweest bij bevoegd overeengekomen gebruik. Dit laat het recht van Gffect Holding B.V. en/of Onica B.V. en/of Osees B.V. tot vergoeding van de schade en/of overige (verbods-)rechten onverlet. Het staat Opdrachtgever vrij met zijn sub-licentienemers een vergelijkbare contractuele boete overeen te komen.
 • Bij overtreding van het in dit artikel bepaalde en het bepaalde in art 7 (gebruik & licentie), verbeurt de Opdrachtgever een direct opeisbare boete van €9.000,- te vermeerderen met een boete van €500,- voor iedere dag of gedeeltelijke dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd de bevoegdheid van Gffect Holding B.V. en/of Onica B.V., om daarnaast geleden schade te verhalen. Het bepaalde in dit artikel duurt voort na het einde van de Overeenkomst.
 1. Gebruik en licentie

7.1 Wanneer de opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst met Gffect Holding B.V. en/of Onica B.V. en/of Osees B.V., verkrijgt hij een exclusieve licentie tot het gebruik van het concept voor zover dit betreft het recht van openbaarmaking en verveelvoudiging overeenkomstig de bij de opdracht overeengekomen bestemming. Zijn er over de bestemming geen afspraken gemaakt, dan blijft de licentieverlening beperkt tot dat gebruik van het concept, waarvoor op het moment van het verstrekken van de opdracht vaststaande voornemens bestonden. Deze voornemens dienen aantoonbaar voor het sluiten van de overeenkomst aan Gffect Holding B.V. en/of Onica B.V. en/of Osees B.V. bekend te zijn gemaakt.

7.2 De opdrachtgever is zonder de schriftelijke toestemming van Gffect Holding B.V. en/of Onica B.V. en/of Osees B.V. niet gerechtigd concept ruimer of op andere wijze te (laten) gebruiken dan is overeengekomen. In geval van niet overeengekomen ruimer of ander gebruik, hieronder ook begrepen wijziging, verminking of aantasting van het voorlopige of definitieve ontwerp, heeft Gffect Holding B.V. en/of Onica B.V. en/of Osees B.V. recht op een vergoeding wegens inbreuk op zijn/haar rechten van tenminste drie maal het overeengekomen honorarium, althans een vergoeding die in redelijkheid en billijkheid in verhouding staat tot de gepleegde inbreuk, onverminderd het recht van Gffect Holding B.V. en/of Onica B.V. en/of Osees B.V. een vergoeding voor de daadwerkelijk geleden schade te vorderen.

7.3 Het is de opdrachtgever niet (langer) toegestaan de ter beschikking gestelde resultaten te gebruiken en elke in het kader van de opdracht aan de opdrachtgever verstrekte licentie komt te vervallen:
a. vanaf het moment dat de opdrachtgever zijn (betalings)verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet (volledig) nakomt of anderszins in gebreke is, tenzij de tekortkoming van de opdrachtgever in het licht van de gehele opdracht van ondergeschikte betekenis is;
b. indien de opdracht, om welke reden dan ook, voortijdig wordt beëindigd, tenzij de gevolgen hiervan in strijd zijn met de redelijkheid en billijkheid.

7.4 Gffect Holding B.V. en/of Onica B.V. en/of Osees B.V. heeft met inachtneming van de belangen van de opdrachtgever, de vrijheid om het ontwerp te gebruiken voor haar eigen publiciteit of promotie.

7.5 Voor fotografie opdrachten voor Osees B.V. wordt een aparte licentie-overeenkomst afgesloten per opdracht. In deze licentie staat expliciet genoemd wat de rechten en plichten zijn en hoe ver de licentie en gebruik reikt. Deze licentie-overeenkomst is een aanvulling op deze algemene voorwaarden.

 

 1. Honorarium en bijkomende kosten

8.1 Naast het overeengekomen honorarium komen ook de kosten, die Gffect Holding B.V. en/of Onica B.V. en/of Osees B.V. voor de uitvoering van de opdracht maakt, voor vergoeding in aanmerking.

8.2 Indien Gffect Holding B.V. en/of Onica B.V. en/of Osees B.V. door het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen of door een gewijzigde hetzij onjuiste opdracht of briefing genoodzaakt is meer of andere werkzaamheden te verrichten, dienen deze werkzaamheden apart te worden gehonoreerd, op basis van de gebruikelijk door Gffect Holding B.V. en/of Onica B.V. en/of Osees B.V. gehanteerde honorariumtarieven.

8.3 Indien de honorering op enige wijze afhankelijk is gesteld van feiten of omstandigheden, die moeten blijken uit de administratie van de opdrachtgever, heeft Gffect Holding B.V. en/of Onica B.V. en/of Osees B.V. na een opgave van de opdrachtgever het recht de administratie van de opdrachtgever door een door Gffect Holding B.V. en/of Onica B.V. en/of Osees B.V. te kiezen accountant te laten controleren. Indien de uitkomst van de controle door de accountant meer dan 2% of € 100,= afwijkt van de opgave en de afrekening door de opdrachtgever, komen de kosten van deze controle voor rekening van de opdrachtgever.

 

 1. Betaling

9.1 Betalingen dienen plaats te vinden binnen 7 dagen na factuurdatum, of, in het geval van voorschotfacturen, per direct. Indien na het verstrijken van eenmaal deze termijn door Gffect Holding B.V. en/of Onica B.V. en/of Osees B.V. nog geen (volledige) betaling is ontvangen, is de opdrachtgever in verzuim en is hij rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente. Alle door de opdrachtnemer gemaakte kosten, zoals proceskosten en buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, daaronder begrepen de kosten voor juridische bijstand, deurwaarders en incassobureaus, gemaakt in verband met te late betalingen, komen ten laste van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 10% van het factuurbedrag met een minimum van € 150,- excl. BTW. Gffect Holding B.V. en/of Onica B.V. en/of Osees B.V. heeft het recht zijn honorarium maandelijks in rekening te brengen voor verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten ten behoeve van de uitvoering van de opdracht.

9.2 De opdrachtgever verricht de aan Gffect Holding B.V. en/of Onica B.V. en/of Osees B.V.  verschuldigde betalingen zonder korting of verrekening, behoudens verrekening met op de overeenkomst betrekking hebbende verrekenbare voorschotten, die hij aan Gffect Holding B.V. en/of Onica B.V. en/of Osees B.V. heeft verstrekt. Opdrachtgever is niet gerechtigd betaling van facturen van reeds verrichte werkzaamheden op te schorten.

9.3 Gffect Holding B.V. en/of Onica B.V. en/of Osees B.V. is gerechtigd om bij haar opdrachtgever een aanvullende offerte in te dienen wanneer tijdens de uitvoering van haar werkzaamheden blijkt dat in redelijkheid niet van Gffect Holding B.V. en/of Onica B.V. en/of Osees B.V.  mag worden verwacht dat Gffect Holding B.V. en/of Onica B.V. en/of Osees B.V. de overeengekomen werkzaamheden tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium verricht.

9.4 Na het bestellen van een (online) product krijgt de bestelling de status van contract c.q. overeenkomst. Vanaf dat moment is er een overeenkomst voor het leveren van het betreffende product/dienst gesloten tussen de opdrachtgever en Gffect Holding B.V. & Onica B.V en is de opdrachtgever betalingsverplicht.

9.5 De opdrachtgever dient de diensten Strategie-, dagdeelsessies en workshops eerst door middel van de webwinkel of factuur per voorschot te betalen. Gffect Holding B.V. en/of Onica B.V. en/of Osees B.V.  houdt zich het recht voor om pas met haar werkzaamheden te beginnen nadat de betaling is ontvangen.

 

 1. Contractduur en uitvoeringstermijn

10.1 De overeenkomst van opdracht tussen Gffect Holding B.V. en/of Onica B.V. en/of Osees B.V. en haar opdrachtgever wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de opdracht anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeenkomen.

10.2 Een overeenkomst tussen Gffect Holding B.V. en/of Onica B.V. en/of Osees B.V. en haar opdrachtgever is een overeenkomst tot opdracht voor bepaalde tijd, welke tussentijds niet opzegbaar is. Afhankelijk van de overeengekomen diensten gelden de onderstaande termijnen voor de duur van de overeenkomsten. Indien tussentijds in samenspraak wordt bepaald dat de werkzaamheden tijdelijk worden stilgelegd, kent deze periode een maximale duur conform onderstaand schema. Bij het stilleggen van de werkzaamheden is opdrachtgever gehouden aan het voldoen van 50% van het restdeel. Dit restdeel wordt gezien als borg voor het verder uitvoeren van de opdracht. Bij voortzetting van de werkzaamheden wordt deze borg teruggestort, mits er geen tussentijdse werkzaamheden zijn verricht. Facturatie verloopt bij voortzetting conform schema.

Dienst Duur overeenkomst Maximale uitstel periode
Fotografie

Becoming/Contentfotografie

Brand Identity Shoots

Impact

Minishoots

2 maanden (tenzij een overschrijdende levertijd is overeengekomen)

6 maanden of 12 maanden

2 maanden

1 maand

1 maand

2 maanden

2 maanden

2 maanden

2 weken

nvt

Strategiesessies 1 maand 1 maand
Partnerschap/Business Coaching 3, 6 of 9 maanden 2 maanden
Programma’s/Trajecten 3, 6 of 9 maanden 2 maanden
Design & Bouw 2 maanden (tenzij een andere overschrijdende levertijd is overeengekomen)

 

2 maanden
Hosting 12 maanden nvt

 

10.3 In het geval dat in verband met de uitvoering van de werkzaamheden van Gffect Holding B.V. en/of Onica B.V. en/of Osees B.V. tussen Gffect Holding B.V. en/of Onica B.V. en/of Osees B.V. en haar opdrachtgever een termijn is overeengekomen, dan geldt deze termijn slechts bij benadering, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

10.4 Niet-tijdige levering door Gffect Holding B.V. en/of Onica B.V. en/of Osees B.V. welke het gevolg is van een omstandigheid die niet binnen haar macht ligt, geeft opdrachtgever geen recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of opschorting van enige verplichting jegens Gffect Holding B.V. en/of Onica B.V. of Osees B.V.

 

 1. Opzegging en ontbinding van de overeenkomst

11.1 Beide partijen kunnen de overeenkomst van opdracht ten alle tijde schriftelijk opzeggen. In geval van de overeenkomst zoals genoemd in artikel 10.2 geldt deze opzegging enkel aan het einde van de overeengekomen termijn van de overeenkomst.

11.2 Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door de opdrachtgever, dient hij, naast een schadevergoeding, het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden te betalen. Daarnaast is opdrachtgever alsdan gehouden tot betaling van de facturen voor de tot dan toe verrichte werkzaamheden. Gffect Holding B.V. en/of Onica B.V. en/of Osees B.V is in geen geval van opzegging of ontbinding, op de wijze bepaald in dit artikel, gehouden tot vergoeding van schade bij Opdrachtgever

11.3 Indien de overeenkomst van opdracht tussentijds wordt opgezegd door Gffect Holding B.V. en/of Onica B.V. en/of Osees B.V., verliest Gffect Holding B.V. en/of Onica B.V. en/of Osees B.V. haar aanspraak op betaling niet voor de reeds verrichtte werkzaamheden en afrondende werkzaamheden.

 

 1. Aansprakelijkheid

12.1 Gffect Holding B.V. en/of Onica B.V. en/of Osees B.V. is niet aansprakelijk voor enige schade die haar opdrachtgever lijdt als gevolg van een gedraging van Gffect Holding B.V. en/of Onica B.V. en/of Osees B.V. in de nakoming van de overeenkomst of anderszins, behoudens indien er sprake is van opzet of grove schuld. Gevolgschade, waaronder begrepen gederfde winst of geleden verliezen zal nimmer voor vergoeding in aanmerking komen.

12.2 In het geval dat Gffect Holding B.V. en/of Onica B.V. en/of Osees B.V. aansprakelijk is voor door opdrachtgever geleden schade, is de schade die Gffect Holding B.V. en/of Onica B.V. en/of Osees B.V.  gehouden is te vergoeden nooit meer dan de factuurwaarde van haar werkzaamheden, waarvan het gebrek oorzaak is geweest van de schade of – indien dit niet is vast te stellen – de factuurwaarde van de werkzaamheden die Gffect Holding B.V. en/of Onica B.V. en/of Osees B.V. op het tijdstip dat de schade veroorzakende gebeurtenis zich heeft voorgedaan ten behoeve van haar opdrachtgever heeft uitgevoerd.

12.3 Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van 2 maanden vanaf het moment dat de opdracht is voltooid.

12.4 Opdrachtgever vrijwaart Gffect Holding B.V. en/of Onica B.V. en/of Osees B.V. ten aanzien van alle aanspraken van derden voor schade die verband houdt of voorvloeit uit de overeenkomst van opdracht. Een en ander laat de zorgplicht van de Gffect Holding B.V. en/of Onica B.V. en/of Osees B.V.  als bedoeld in artikel 3 onverlet.

 

 1. Overmacht

13.1 Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid op grond waarvan (verdere) nakoming van de overeenkomst door Gffect Holding B.V. en/of Onica B.V. en/of Osees B.V.  redelijkerwijs niet kan worden verlangd.

13.2 In het geval dat Gffect Holding B.V. en/of Onica B.V. en/of Osees B.V. ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk aan haar verplichtingen jegens haar opdrachtgever heeft voldaan en ten behoeve van haar opdrachtgever gedeeltelijk werkzaamheden heeft verricht – en aan de reeds verrichtte werkzaamheden zelfstandige waarde toekomt – is Gffect Holding B.V. en/of Onica B.V. en/of Osees B.V. gerechtigd om de betreffende werkzaamheden separaat te factureren. Opdrachtgever is alsdan gehouden de betreffende factuur van Gffect Holding B.V. en/of Onica B.V. en/of Osees B.V.  te voldoen.

 

 1. Overige bepalingen

14.1 Het is de opdrachtgever niet toegestaan enig recht uit een met Gffect Holding B.V. en/of Onica B.V. en/of Osees B.V.  gesloten overeenkomst aan derden over te dragen, anders dan bij overdracht van zijn gehele onderneming.

14.2 Partijen zijn gehouden feiten en omstandigheden, die in het kader van de opdracht aan de andere partij ter kennis komen, vertrouwelijk te behandelen. Derden, die bij de uitvoering van de opdracht worden betrokken, zullen ten aanzien van deze feiten en omstandigheden afkomstig van de andere partij aan eenzelfde vertrouwelijke behandeling worden gebonden.

14.3 De opschriften in deze algemene voorwaarden dienen slechts om de leesbaarheid te bevorderen en vormen geen onderdeel van deze voorwaarden.

14.4 Op de overeenkomst tussen Gffect Holding B.V. en/of Onica B.V. en/of Osees B.V. en opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing. De rechter tot het kennisnemen van geschillen tussen Gffect Holding B.V. en/of Onica B.V. en/of Osees B.V. en de opdrachtgever is de bevoegde rechter in het arrondissement waar Gffect Holding B.V. en/of Onica B.V. en/of Osees B.V. is gevestigd, of de volgens de wet bevoegde rechter, dit ter keuze van Gffect Holding B.V. en/of Onica B.V. en/of Osees B.V.

– Deze algemene voorwaarden gelden met ingang van 1 januari 2024 en kunnen wij waar nodig periodiek aangepast worden. –