aan het laden

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities I
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
 • Offerte: alle aanbiedingen van fotograaf aan (rechts)personen waarmee beoogd wordt een overeenkomst aan te gaan.
 • Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht tussen Fotograaf en Opdrachtgever
 • Opdracht: de dienst of het product dat door de fotograaf geleverd zal worden.
 • Fotograaf: Gffect Holding handelend onder de naam Osees Photography, KvK 61776149 en tevens gebruiker van deze algemene voorwaarden en opdrachtnemer.
 • Opdrachtgever: de (rechts)persoon of personen waarmee fotograaf de overeenkomst gesloten heeft, tevens de aanvaarder van deze algemene voorwaarden.
 • Annuleren: beëindiging of ontbinding van de overeenkomst.
 • Schriftelijk: elektronische communicatie zoals e-mail, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat. De bewijslast betreffende ontvangst van elektronische communicatie ligt te allen tijde bij opdrachtgever.
 • Gebruik: verveelvoudigen en/of openbaar maken in de zin van de Auteurswet 1912
 • Aw: Auteurswet 1912

Artikel 2. Toepassing
 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen fotograaf en opdrachtgever, alsmede op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten.
 • Bepalingen of voorwaarden gesteld door opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in, deze algemene voorwaarden zijn voor fotograaf slechts bindend indien en voor zover deze door fotograaf uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 3. Aanbod
 • Fotograaf doet een aanbod in de vorm van een offerte of prijslijst.
 • Tenzij anders overeengekomen, verliest het aanbod haar geldigheid 14 dagen na de datum van verzending door de fotograaf.
 • Prijsopgaven in aanbiedingen en offertes kunnen wijzigingen ondergaan door (onvoorziene) verandering in de werkzaamheden of prijsstijging van de grondstoffen. Fotograaf zal opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen. De Portretsessie en de afdrukken staan los van elkaar en worden ook als zodanig in rekening gebracht.

Artikel 4. Aanvaarding van de opdracht
 • Opdrachtgever dient het aanbod expliciet en schriftelijk te aanvaarden. Indien opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt, of althans die indruk wekt, o.a. door het boeken van een datum of anderzins,  dat fotograaf werk verricht in het kader van de overeenkomst, dan wordt het aanbod als aanvaard beschouwd.
 • Fotograaf houdt zich het recht voor een opdracht te weigeren indien na aanvaarding nieuwe informatie beschikbaar komt die uitvoering voor fotograaf onaanvaardbaar maken.
 • Na aanvaarding kan de overeenkomst slechts met wederzijdse instemming worden gewijzigd. Fotograaf is in dat geval gerechtigd de voor de overeenkomst verschuldigde prijs aan te passen.
 • Bij aanvaarding dient het honorarium voor de shoot voor 100% te worden voldaan conform de factuur. 

Artikel 5. Cadeaubonnen
 • Fotograaf biedt enkel gepersonaliseerde cadeaubonnen aan.
 • Cadeaubonnen zijn daarom niet vatbaar voor het herroepingsrecht en kunnen niet retour gezonden worden.
 • Cadeaubonnen hebben een geldigheidsduur van 1 jaar na uitgiftedatum, tenzij anders is vermeld. Hierna vervalt de waarde van de cadeaubon.
 • Overwaarde van een cadeaubon (bijvoorbeeld wanneer de bon ingeleverd wordt voor een ander type en goedkopere fotoshoot dan vermeld) wordt niet terugbetaald bij inlevering van de bon.
 • Tegoeden die bij een cadeaubon zijn inbegrepen dienen of volledig gebruikt te worden en kunnen niet als deel gebruikt worden. Of het tegoed dient niet gebruikt te worden. Er vindt geen restitutie plaats van tegoed dat niet gebruikt wordt.

Artikel 6. Uitvoering van de opdracht
 • Fotograaf zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, in de stijl waarin fotograaf gebruikelijk werkt.
 • Fotograaf spant zich in en zal naar beste kunnen handelen in de gegeven en bestaande omstandigheden tijdens de fotoshoot en/of reportage. Opdrachtgever verplicht zich de omstandigheden voor fotograaf zo gunstig mogelijk te maken en waar nodig maatregelen te treffen, waaronder, doch niet uitsluitend, het instrueren van andere aanwezigen.
 • Fotograaf levert de beelden af in de door haar gebruikelijk gehanteerde stijl, waarbij een globale beeldoptimalisatie wordt toegepast op onder meer licht, kleur, contrast en uitsnede. Hierbij zal door fotograaf slechts enige nabewerking plaatsvinden om bestaande elementen in de foto te verwijderen of te verminderen, waaronder, doch niet uitsluitend begrepen het wegwerken of verminderen van storende elementen in de omgeving en zaken van tijdelijke aard. Nabewerking hierbuiten is enkel na overleg met fotograaf en kan extra kosten met zich meebrengen.
 • Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de opdracht mogelijk te maken.

Artikel 7. Levering
 • Fotograaf hanteert, tenzij anders overeengekomen, slechts geschatte levertijden.
 • Fotograaf presenteert het maximaal aantal bewerkte foto’s dat in de pakketafname is gepresenteerd. Fotograaf selecteert daarbij naar eigen inzicht de beste foto’s. 
 • Fotograaf maakt vooraf melding van producten met een langere levertijd. De geschatte levertijd van deze producten worden aan opdrachtgever per e-mail gecommuniceerd.
 • Levering geschiedt niet eerder dan de betaling voor de betreffende dienst, bestanden of product is ontvangen.
 • Levering geschiedt, tenzij anders overeengekomen, digitaal
 • RAW-bestanden (onbewerkt) worden niet geleverd en ook getoond.

Artikel 8. Vergoeding
 • Indien door partijen geen vergoeding is overeengekomen, is de door de fotograaf gebruikelijk gehanteerde vergoeding van toepassing.
 • Indien niet van een gebruikelijke vergoeding gesproken kan worden, rekent fotograaf een redelijke en billijke vergoeding voor het geleverde.
 • Indien aannemelijk is dat fotograaf hogere kosten heeft gemaakt en/of meerwerk heeft verricht, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren zal fotograaf dit doorberekenen aan opdrachtgever.
 • De uiteindelijke vergoeding wordt gebaseerd op basis van verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten op basis van nacalculatie met inachtneming van de overeengekomen uurprijs en andere gebruikelijk gehanteerde prijzen.
 • Alle door fotograaf genoemde bedragen zijn inclusief btw, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 9. Betalingsvoorwaarden
 • Fotograaf zal voor het door opdrachtgever verschuldigde bedrag een (elektronische)factuur sturen aan opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen.
 • Tenminste 100% van de sessiekosten wordt als aanbetaling verlangd en zal voorafgaand aan de opdracht voldaan moeten zijn, tenzij anders overeengekomen.
 • Tenzij anders overeengekomen, bedraagt de betalingstermijn 7 dagen na factuurdatum.

Artikel 10. Annulering en opschorting
 • Wij geven er de voorkeur aan sessie te herplannen in plaats van te annuleren. 
 • Kosteloos annuleren en herplannen kan uiterlijk 14 dagen voor de geplande fotoshoot. Indien er binnen 14 dagen voorafgaand aan de fotoshoot geannuleerd wordt of herpland vindt er geen restitutie plaats van het honorarium. 
 • In geval van herplannen binnen de 14 dagen voorafgaand aan de fotoshoot, worden er voor de nieuwe sessie opnieuw kosten in rekening gebracht. 
 • Indien gebruikgemaakt wordt van een giftvoucher of cadeaubon voor de fotoshoot en de afspraak niet binnen de hierboven gestelde termijn wordt geannuleerd, wordt een sessiebedrag van €175,- in rekening gebracht. 
 • Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan kan de fotograaf, nadat opdrachtgever hiervan op de hoogte is gesteld, al haar werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever opschorten totdat het bedrag van de factuur is voldaan.
 • Indien opdrachtgever niet tijdig de benodigde informatie voor de uitvoering van de opdracht verstrekt of verzuimt (tijdig) aanwezig te zijn, terwijl dit voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is, is fotograaf gerechtigd de overeenkomst op te schorten of te ontbinden.
 • Opschorting, dan wel ontbinding van de overeenkomst geschiedt schriftelijk.
 • In geval van ernstige omstandigheden waardoor het voor fotograaf niet mogelijk is de opdracht zelf op de overeengekomen datum uit te voeren, zal fotograaf indien nodig zorgdragen voor een vervangende fotograaf, of indien mogelijk een nieuwe datum overeenkomen. Hiervoor worden geen nieuwe sessiekosten in rekening gebracht.
 • Indien door te rechtvaardigen omstandigheden, waaronder doch niet uitsluitend ziekte en extreme weersomstandigheden, het onmogelijk is de opdracht op de overeengekomen datum uit te voeren, zal niet vaker dan tweemaal in overleg een nieuwe datum overeengekomen worden.
 • Betalingsverplichting geldt tevens indien opdrachtgever geen gebruik wenst te maken van de in het kader van de overeenkomst vervaardigde werkzaamheden of producten.
 • Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan is over het openstaande factuurbedrag de wettelijke rente verschuldigd zonder nadere ingebrekestelling door fotograaf.

Artikel 11. Klachten
 • Klachten over de uitvoering van de overeenkomst en/of bezwaren tegen een factuur dienen uiterlijk binnen 7 dagen na ontvangst van de fotobestanden schriftelijk te worden voorgelegd aan de fotograaf.
 • Klachten na de in lid 1 genoemde termijn worden niet meer in behandeling genomen.
 • Ingediende klachten of bezwaren schorten de betalingsverplichting niet op.

Artikel 12. Aansprakelijkheid
 • Fotograaf is niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan bij opdrachtgever, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de fotograaf of diens vertegenwoordigers.
 • Fotograaf is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen of afdrukken die niet door fotograaf geleverd zijn.
 • De aansprakelijkheid is beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag.

Artikel 13. Wijzigingen van deze algemene voorwaarden
 • Fotograaf houdt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 • Wijzigingen worden tijdig en schriftelijk door  fotograaf aan opdrachtgever medegedeeld.
 • Indien opdrachtgever een voorgestelde wijziging niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe algemene voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beëindigen tegen deze datum.

Artikel 14. Overige bepalingen
 • Indien een bepaling uit de overeenkomst en/of de algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn, blijven de overige bepalingen en de overeenkomst in stand.
 • Op alle rechtsverhoudingen tussen Fotograaf en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.